Noticiari

El BOPT publica les bases de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de personal per a l'Escola Bressol

Ajuntament de Flix
El BOPT d'avui 1 de setembre ha publicat les Bases que han de regir la convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treballs de mestres i d'educadors/es infantils de l'Escola Bressol Municipal "Pam i Toc" de Flix.

Per prendre part en les proves selectives, entre altres requisits:

  • Haver complert els setze anys d’edat en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i no excedir de l’edat de jubilació forçosa
  • No tenir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria.
  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a l’Administració local, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  • No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
  • Estar en possessió de les següents titulacions, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què fi nalitzi el termini d’admissió d’instàncies:
    • Per Mestre/a: Diplomat en educació infantil. Grau en educació infantil o títol equivalent.
    • Per Educador/a Infantil: Títol de grau superior en Educació Infantil o títol equivalent.

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives ho hauran de sol·licitar mitjançant instància presentada en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que estableix l’art. 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, adreçada i dirigida al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Flix, fent constar expressament que compleix tots els requisits previstos a les bases, dins del termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el BOPT de l’anunci de la convocatòria de les proves selectives. Les instàncies aniran acompanyades de la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI.
b) Fotocòpia de la titulació exigida.
c) Currículum acadèmic i professional.
d) Documentació adequada i sufi cient que s’hagi de tenir en compte per a la valoració de mèrits.
e) Acreditació del nivell C de català. Els aspirants que no estiguin en possessió del nivell exigit hauran de realitzar la prova de coneixements de català prevista en les bases.
f) Adaptacions necessàries que creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.
Per a més informació, es poden consultar la totalitat de les bases accedint en aquest enllaç.

Altres