BAN
Es comunica que a partir de dimecres 25 d'octubre i fins a nou avís, els vianants no podran circular per la vorera del C/ Escoles que passa pel costat de la Residència de Gent Gran, degut a les obres que s'hi han d'efectuar.
Flix, 24 d'octubre de 2017. 

BAN
L’Ajuntament de Flix comunica a les persones interessades en cremar rama d’esporga que poden passar per les dependències municipals a recollir l’autorització corresponent.
L’autorització és pel període comprés entre el 17 d’octubre de 2017 i 14 de març de 2018.
És obligatori aportar el DNI i un número de telèfon mòbil.
La qual cosa es comunica per a general coneixement.
Francesc Barbero Escrivà, Alcalde accidental.
Flix, 16 d'octubre de 2017.

BAN
Es comunica que el BOPT de 9 d'octubre va publicar l'anunci pel qual se sotmet a informació pública durant el termini de 20 dies a comptar a partir d'avui, les Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica i l'estalvi en el consum d'energia dels habitatges inclosos en el Projecte d'Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica i els Comellarets - les Casetes.
El contingut de les bases es poden consultar en aquesta pàgina web. Les persones interessades que vulguin presentar les reclamacions que estimin oportunes, hauran de presentar la documentació pertinent a les oficines municipals dins del termini indicat.
Flix, 10 d'octubre de 2017.

BAN
L'Oficina de DNI i Passaports de la Comissaria del Cos Nacional de Policia de Reus ha comunicat que fins a nou avís queden suspesos els desplaçaments de l'Equip móbil d'expedició del DNI. Fins que es pugui restablir aquest servei als municipis, les persones que hagin d'obtindre o renovar el DNI poden sol·licitar cita accedint a la pàgina web www.citapreviadnie.es o a través del telèfon 060.
Flix, 9 d'octubre de 2017.

BAN
Es comunica que el Casal del Jove obrirà al públic a partir de l'1 de setembre, de dilluns a divendres, en horari de 18:00 a 21:00 h.
A partir de l'octubre l'horari serà de dimarts a divendres de 17:30 a 20:30 h.. i dissabtes i diumenges de 18:00 a 21:00 h; dilluns serà el dia de descans setmanal.
Flix, 1 de setembre de 2017.

BAN
L'Agència Tributària comunica, en relació amb els rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponents a l'any 2017 i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptatòria de la qual correspongui a l'Administració Tributària de l'Estat, el següent:
1. Termini per efectuar l'ingrés
Del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2017 (Resolució de 19 de juny de 2017 del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària).
2. Lloc de pagament

  • Quotes nacionals. A través de les Entitats Col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvis i Cooperatives de Crèdit), en les quals no és necessari que l'obligat al pagament disposi de compte obert.
  • Quotes provincials. A través de les Entitats Col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvis i Cooperatives de Crèdit), en les quals no és necessari que l'obligat al pagament disposi de compte obert.

Els ingressos es podran efectuar en l'horari d'atenció al públic de les citades entitats.
Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i les provincials es podrà realitzar també mitjaçant deute ("adeudo") en compte, a través d'Internet, a la direcció www.agenciatributaria.es, en l'opció: "Sede Electrónica. Trámites Destacados Pago de Impuestos". Per a realitzar el pagament a través d'Internet és necessari disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
El venciment del termini d'ingrés en període voluntari, sense haver estat satisfet el deute, determinarà el període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs als quals es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.
Flix, 11 de juliol de 2017.

BAN
Des dels Mossos d'Esquadra s'informa que recentment s'ha tingut coneixement de diversos incidents amb persones que han patit pràctiques presumptament fraudulentes per part d’operaris de companyies de manteniment de gas butà. Les presumptes revisions que es porten a terme per part d’aquests operaris són, en algun casos innecessàries, i les factures per les reparacions efectuades, són desorbitades.
Les persones afectades són, en la majoria dels casos, gent d’edat avançada.
En cas que hi hagi persones afectades, es recorda que podria tractar-se d’una estafa, així que se'ls demana que presentin denuncia als Mossos d’Esquadra.
Les persones que tinguin dubtes poden fer la consulta a l’Agencia Catalana del Consum, trucant a 012.
Flix, 28 de juny de 2017.

ANUNCI
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Flix una subvenció de 22.000 euros, d’acord amb la Resolució TSF/1911/2016 d’1 d’agost, per a la realització de dos contractes de treball en pràctiques amb càrrec a les partides del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’exercici 2016.
La subvenció s’ha atorgat en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, Nº CCI2014ES05M90P001, del Fons Social Europeu dins l’Objectiu Temàtic 8, l’Eix Prioritari 5, la Prioritat d’Inversió 8.2, la mesura 8.2.4.2 i la categoria d’intervenció 103 amb un cofinançament del 91,89%.
Flix, 23 de novembre de 2016

BAN
Es comunica que, provisionalment i fins a nou avís, a partir de dissabte 12 de novembre es modifica l'horari de la línia de trens R15. Aquest nou horari inclou dos nous serveis de trens entre Barcelona i Riba-roja d'Ebre, que començaran el proper dilluns 14 de novembre. El nou horari es pot consultar accedint en aquest enllaç.
Flix, 11 de novembre de 2016

BAN
Es comunica a totes aquelles persones que puguin aportar alguna informació sobre fosses comunes al terme de Flix amb víctimes de la Guerra Civil (militars o civils), es dirigeixin a l'Arxiu Municipal.
Flix, 8 de novembre de 2016.

Altres