Perfil Contractant

Al Perfil del Contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. També trobareu els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de condicions tècniques.

Si amb el vostre navegador predeterminat no veieu bé el contingut del perfil del contractant, feu clic a l'enllaç:  Perfil Contractant

                                                          

 

 

 

Altres