Ordenances Municipals

 

En aquesta secció podeu disposar del recull d'Ordenances i Ajuts

 

 

 

ORDENANCES 

iconaPDF

Ordenances fiscals i ordenança de preus públics

iconaPDF

Ordenances atorgament subvencions i convenis amb particulars i entitats

iconaPDF

Ordenances ús, utilització i aprofitament de la via pública

iconaPDF

Ordenances de tinença d'animals

iconaPDF

Ordenances reguladores ús camins municipals

iconaPDF

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

 

 Mapa de Capacitat Acústica

iconaPDF

Ordenança reguladora dels règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions

iconaPDF

Ordenança de circulació i ús dels vials

iconaPDF

Reglament del Cementiri Municipal

iconaPDF

Reglament del Mercat Municipal

iconaPDF

Reglament Orgànic Municipal

iconaPDF

Bases que han de regir la cessió temporal d'ús d'immobles de titularitat municipal destinats a habitatge

iconaPDF

Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions i establiment de convenis amb entitats i clubs esportius 

 

 

AJUTS

iconaPDF

Ajuts a activitats econòmiques

iconaPDF

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis i arranjament de façanes

iconaPDF

Ajuts individuals a famílies amb infants i adolescents.

 

Altres